Удружење филмских глумаца Србије, репрезентативно Удружење у култури, је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано са циљем да окупи професионалне филмске глумце ради остваривања заједничких циљева у области развоја и афирмације уметности глумаца на филму и њему сличним медијима, ради развоја и унапређења филмске културе, уметности и стваралаштва, унапређења и стимулисања креативног рада глумаца у филмској уметности и њој сличним медијима, затим остваривања појединачних и заједничких права и интереса филмских глумаца, чланова Удружења.
Од свог настанка Удружење се стара и ангажује око остваривања радних, статусних, ауторских, социјалних и других права и услова, како својих чланова тако и свих уметника – извођача на медијима, носиоцима слике и тона, трудећи се да својим деловањем сачува достојанство глумачке професије и њено место у друштву.
Током својег вишегодишњег ангажовања и активности Удружење је окупљало и у њему своје активности остваривале су све генерације глумаца на филму и њему сличним медијима, при чему су тим ангажовањем дефинисале и свој статус и положај како у делатности и култури тако и у друштву у целини. Чланови Удружења у свим генерацијама носиоци су и највиших награда и признања за своја остварења на филму у Републици Србији.
Данас Удружење окупља и стара се о положају и статусу филмских глумаца, већином средње и млађе генерације, који у медијској продукцији имају претежно и значајно место И отвара врата свим глумцима који играју на филму и другим њему сродним медијима.

Такође, ради остваривања својих циљева и задатака Удружење нарочито:
-доприноси развоју и унапређењу филмске културе, уметности и стваралаштва;
-као репрезетативно Удружење у култури – филму, обавља послове поверене од стране надлежног органа и Министарства, на основу Закона;
-доприноси заштити професионалних, социјалних и других права глумаца на филму и њему сличним медијима: признаје статус самосталног уметника и води евиденцију и издаје документа о самосталном статусу;

 • иницира и активно учествује у предлагању законских решења у вези филмског стваралаштва, статуса стваралаца и својих чланова;
 • подстиче стваралачку и друштвену афирмацију чланова Удружења;
 • доприноси материјално институционалном развоју кинематографије Србије;
  -подстиче научно, теоријско и критичко изучавање игре глумаца у филму и њему сличним медијима;
 • остварује сарадњу са сродним уметничким удружењима у земљи и иностранству;
 • развија културно-пословне активности у оквиру регистрованих делатности;
  -остварује сарадњу са сродним уметничким удружењима у земљи и иностранству;
  -развија културно-пословне активности у оквиру регистрованих делатности;
  -остварује сарадњу са установама културе, филма, радија, телевизије и другим институцијама са којима чланови Удружења сарађују или у којима раде;
 • сарађује са школама, факултетима, академијама и другим образовним институцијама на којима се изучава филмско стваралаштво и оспособљавају кадрови за игру на филму и бављење филмском-стваралачком праксом;
 • обезбеђује финансијска средства неопходна за рад Удружења;
 • води бригу о начину чувања и коришћења домаћох филмова који представљају историју нашег фимског
  стваралаштва и резултат минулог рада филмских уметника-глумаца;
 • предлаже заслужне филмске уметнике за друштвена признања, одликовања и награде.

Удружење је организовано кроз рад:
1) Органа Удружења (Скупштина, Председништво, Председник, Надзорни одбор, Суд части);
2) Радних тела (Комисије);
3) Секретаријата

Удружење има статус правног лица и самостално је у правном промету, са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава и Закона републике Србије, и Статута којим се руководи.